ČeskyEnglish

Úvod » Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie, uvedené v tomto dokumente, sú určené všetkým osobám (ďalej len „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré spoločnosti Albertina icome Bratislava s.r.o. so sídlom Cukrová 14, Bratislava, 813 39, IČO: 35681811 (ďalej len „Spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) udelili súhlas so spracúvaním osobných údajom alebo nad tým uvažujú.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ v príslušnom gramatickom tvare) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare).

Účely spracúvania

Spoločnosť spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:

 1. Poskytovanie tovaru/služieb

  Právny základ: Plnenie zmluvy

  Účel: realizácia poskytnutia tovaru či služieb na základe zmluvy

  Doba uchovávania:

  1. po dobu trvania zmluvy
  2. v nevyhnutne nutnom rozsahu po jej skončení po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zo strany Spoločnosti a/alebo zo strany Dotknutej osoby a po dobu archivačnej doby stanovenej osobitným právnym predpisom.
 2. Registrácia na podujatia

  Právny základ: Oprávnený záujem, v prípade platených podujatí plnenie zmluvy

  Účel: registrácia na podujatie organizované Spoločnosťou a súvisiace služby

  Doba uchovávania:

  1. do skončenia podujatia prípadne do času získaniaspätnej väzby a vyhodnotenia
  2. v nevyhnutne nutnom rozsahu po jej ukončení po dobu trvania premlčacej doby akéhokoľvek nároku zo strany Spoločnosti a/alebo zo strany Dotknutej osoby a po dobu archivačnej doby stanovenej osobitným právnym predpisom
 3. Zasielanie obchodných ponúk na tovar a služby

  Právny základ: Oprávnený záujem

  Účel: zasielanie obchodných ponúk

  Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne do doby prejavu súhlasu so zasielaním zo strany Dotknutej osoby.

 4. Marketingové účely a propagácia

  Právny základ: Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak bol Dotknutou osobou udelený

  Účel: zasielanie obchodných ponúk a newsletteru

  Doba uchovávania: 7 rokov, prípadne do doby odvolania súhlasu zo strany Dotknutej osoby.

Aké údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame maximálne v tomto rozsahu:

 • Meno a priezvisko, dosiahnuté tituly
 • Názov spoločnosti, pozícia/funkcia v spoločnosti
 • E-mail
 • Telefónne číslo

Spracovávané údaje boli poskytnuté priamo Dotknutou osobou, ktorej sa týkajú, a prípadne boli doplnené z verejne dostupných zdrojov (obchodný register, webové stránky spoločností – telefón, e-mail).

Osobné údaje spracovávame automatizovane aj prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. Nerobíme žiadne automatizované rozhodovania (vrátane profilovania) na základe spracovávaných údajov.

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutne nutnom rozsahu odovzdané/sprís­tupnené k spracovaniu tretím stranám za dodržania podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením.

Vaše práva

Spoločnosť informuje, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame;
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
 • požadovať od nás obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • požadovať od nás opravu nebo výmaz vašich osobných údajov;
 • podať v prípade pochybností o dodržiavaní povinností, súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/.

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Spoločnosti prostredníctvom aktuálnych kontaktných údajov, uvedených na adrese www.aib.sk/kontakt.