ČeskyEnglish

Úvod » Semináre » Refine Your Citations – an introduction to scite_

Refine Your Citations – an introduction to scite_

Tento seminár už síce nestihnete, ale pokiaľ máte záujem o podobný, dajte nám vedieť!
Kedy: 5. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrácia
Voľné miesta: 175

Zaregistrujte sa pomocou formulára nižšie na tejto stránke.

Webinár bude zameraný na scite_ – online nástroj, ktorý pomáha vyhľadávať a hodnotiť vedecké články pomocou technológie Smart Citations. Používatelia tak môžu vidieť, ako bola publikácia citovaná v pôvodnom kontexte. Poskytuje tiež klasifikáciu, ktorá ukazuje, či publikácia poskytuje podporné alebo protichodné dôkazy pre citované tvrdenie.

Pomocou scite_ môžu odborníci sledovať metriky inteligentných citácií na úrovni článkov, časopisov, organizácií a sponzorov. Vedci potom môžu analyzovať odkazy vo svojich vlastných dokumentoch a študenti môžu klásť odborné otázky v zrozumiteľnom jazyku a získavať odpovede priamo z úplných textov odborných článkov. Rozšírenie prehliadača umožňuje používateľom zobraziť inteligentné citácie kedykoľvek počas čítania odborného článku online.

Spoločnosť scite_ nedávno spustila službu scite_ Assistant, ktorá overuje text generovaný umelou inteligenciou, aby sa zabezpečilo, že sa neuvádzajú nepravdivé tvrdenia, a poskytuje referenčný zdroj pre každé tvrdenie. Nasledujúce zdroje od spoločnosti scite_ sú verejne dostupné:

  • Zotero / Mendeley / DOI dashboard Viac
  • scite_ Reference Check Viac
  • How scite.ai was built (MIT Press) Viac
  • API & big data Viac
  • Browser extension Viac
  • Smart Citation Badge Viac
  • scite.ai Resource Use Case Centre Viac
  • ChatGPT Validation – scite_ Assistant Viac

Pokiaľ máte záujem o nastavenie skúšobného prístupu pre vašu inštitúciu, kontaktujte Luciu Poledníkovú.

  • Prednášajúci: Igor Osipov, Ph.D., viceprezident scite_ pre akademické inčtitúcie
  • Jazyk podujatia: angličtina

_____

Please register using the form below

This webinar (in English language) will focus on the scite_ tool – a database that can be used to discover and evaluate scientific articles via Smart Citations. Smart Citations allow users to see how a publication has been cited, as they provide the context of the citation. They also provide a classification that describes whether the publication has supporting or contrasting evidence for the cited claim.

With the scite_ tool, researchers can check Smart Citation metrics at the level of articles, journals, organizations, and funders. Scholars can run reference analyses on their own papers. Students can ask research questions in plain language and get answers directly from the full text of research articles. A browser extension enables users to see Smart Citations anywhere they're reading a scientific article online.

scite_ recently launched the scite_ Assistant feature, which validates AI-generated texts and ensures there are no false statements, providing a source reference for every statement made. All publicly available resources from scite_ are below:

Please feel free to ask about a free trial to your institution.

Speaker: Igor Osipov, Ph.D., Vice-President, Global Academic & Institutions at scite_